გადაფალვა – (რაჭა) გადაგვა, დაფალვა – დაგვა
გადმაცე - (ხევსურ) გამოდი
გაიფინთება – (ქართლი) ამოივსება, გაიჭედება
გაპუნტული – (რაჭა) გასუქებული ბავშვი
გაფოთებული- (კახეთი) იტყვიან ადამიანზე, რომელიც სწრაფად აკეთებს საქმეს
გაფშიკინებული – გამხმარი
გვრიჭა – (იმერეთი) ძაფის გორგალი
გომი - (კახეთი) საქონლის სადგომი
გუგუტა - (ხევსურ.) გუგული
გუშღამ – (გურიაში) დროის დიდი მონაკვეთი,იგულისხმება წინა დღე ან რამდენიმე დღის, კვირის, წელიწადის წინ.